INFORMATIE UNIT 1

LEERJAAR 1-2
 Informatie : Alle informatie wordt gepubliceerd op het ouderportaal. De algemene informatie komt bij 'nieuwsberichten' te staan en de informatie voor de klas krijgt u in de berichten inbox. Kijk dus regelmatig, zodat u niets mist.  

De leerkracht van de basisgroep is voor u het eerste aanspreekpunt. Als u vragen heeft, schroom dan iet om een bericht te sturen via het Ouderportaal. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden, achter hangt dit wel samen met de werkdagen van de leerkrachten. 

Mocht het nodig zijn om bijvoorbeeld de unitcoördinator of intern begeleidster in te schakelen, dan bespreken we dit samen. Zo houden we de lijntjes zo kort mogelijk en zijn vele vragen snel beantwoord of problemen snel opgelost. 

Tijden:  De schooltijden zijn als volgt: de deuren gaan om 8.20 uur open en om 8.30 uur beginnen de lessen. Zorg er alsjeblieft voor dat de kinderen op tijd aanwezig zijn, want zo missen ze niets en de les van de leerkrachten wordt zo niet verstoord.  

Tussen de middag blijven alle leerlingen over. Om 14.00 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. Wilt u bij het ophalen achter de hekken blijven staan, zodat de leerkrachten het overzicht kunnen bewaren? De kinderen moeten de leerkracht een high five geven voordat ze naar u toe mogen.  

De kinderen die beneden zitten gaan via het voorplein, de kinderen die boven zitten gaan via het achterplein, langs de zijkant van de school, naar huis. Wordt uw kind door iemand anders opgehaald, dit graag doorgeven om misverstanden te voorkomen.   

Binnenkomst:  Het binnenkomen is voor de kinderen al een ontwikkelingsactiviteit, want het bevordert de sociale redzaamheid: zelf de jas uit doen en ophangen, tas wegzetten, wachten op elkaar, de juf goedemorgen wensen etc.   

Bij binnenkomt mogen de kinderen een keuze maken op het digikeuzebord en met dit werkje aan de slag gaan. Na dit werkmoment hebben we de dagopening, waarbij we elkaar goedemorgen wensen, liedjes zingen over de dagen van de week, de maanden en het weer. Ook bekijken we wat deze dag voor ons in petto heeft. Zo krijgen de kinderen al wat tijdsbesef.   

Ook wordt er gekeken of alle kinderen aanwezig zijn. Is uw kind ziek, of is uw kind om een of andere reden niet op school, meld dit dan altijd via het ouderportaal, bij de leerkracht of de administratie/ telefonisch (voor 8.30 uur).   

Wat doen we in de tas?  's Ochtends eten/ drinken we samen in de klas. Geef uw kind een gezond tussendoortje mee, het liefste fruit. Denkt u aan de naam op de tas, beker en bakjes? Op dinsdag en donderdag hebben we gruitdagen. Op deze dagen mogen de kinderen alleen groente of fruit en water meenemen.   

Tussen de middag eten we boterhammen in de klas. Naast de boterham mag u wel wat extra's meegeven. Let er wel op dat dit gezond is. Wij proberen alles op te laten eten, dus probeer niet teveel mee te geven. Om milieubewust te handelen, vragen we om een flesje/bidon of beker mee te geven die herbruikbaar is. Mocht u toch een pakje meegeven, zal dit afval mee terug naar huis worden gegeven. Fruitafval mag wel op school achterblijven.  

In de eerste schoolweek is de leerkracht in de klas aanwezig tijdens de pauzemomenten, maar vanaf de tweede schoolweek worden deze pauzemomenten begeleid voor overblijfouders samen met een van de leerkrachten van Unit 1.  

Omdat de eerste periode altijd wennen is, gebeuren er wel eens ongelukjes. School heeft natuurlijk niet voor iedereen een nieuw setje kleren. Zorg er daarom voor dat er een extra setje kleren in de tas zit of eventueel aan de kapstok hangt. Let er op dat er dan een naam op de tas staat.   

Geef via het ouderportaal ook altijd door of uw kind allergisch is voor bepaalde voedingsstoffen. Hier kunnen we dan rekening mee houden bij bijvoorbeeld verjaardag traktaties of traktaties van schoolvieringen.   

Gym:  Zorg voor goed zittende gymschoenen met naam (het liefst schoenen die de kinderen zelfstandig kunnen vastmaken met klittenband of elastiek). De gymschoenen blijven op school gedurende het schooljaar, omdat er op verschillende dagen gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten. Dit kan buiten of binnen in de speelzaal zijn. Wanneer de schoenen te klein zijn, worden ze mee naar huis gegeven.   

Verjaardag vieren:  Kinderen vinden het erg leuk om hun verjaardag in de klas te vieren. Dit doen we van 13.30 tot 14.00 uur. Spreek even van te voren een datum af met de leerkracht. Bij een feestje mag er natuurlijk getrakteerd worden! Houdt dit binnen de beperken en het liefst gezond.   

De kinderen kunnen wensjes voor papa's, mama's, opa's en oma's maken, maar geeft dit een week van tevoren door aan de leerkracht.   

Methodes:  Wij werken met doelen vanuit Focus PO. Wij gebruiken de methodes Kleuterplein en Kleuteruniversiteit om te werken aan deze doelen. Er is aandacht voor de volgende ontwikkelingsgebieden: 

 • Taalontwikkeling en voorbereiding op het lezen   

 • Denkontwikkeling en voorbereiding op het rekenen  

 • Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning   

 • Ontwikkeling van de waarneming   

 • Creatieve ontwikkeling   

 • Motorische ontwikkeling en voorbereiding op het schrijven   

 • Sociaal emotionele ontwikkeling   

 • Persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid   

Alle groepen werken met thema's, waar we een aantal weken mee bezig zijn. U als ouder krijgt steeds een brief met daarin informatie over het thema, tips, spelletjes en woordkaarten. Deze kunt u vinden op het ouderportaal.   

Met deze werkwijze kunnen we de ontwikkeling van jonge kinderen observeren, volgen en stimuleren in situaties die voor kinderen natuurlijk en betekenisvol zijn. Naar aanleiding van deze observaties kunnen we de activiteiten in de groepen afstemmen.  

De leerlingen krijgen ook lessen verkeer vanuit de verkeersmethode VVN, die bestaat uit acht verkeersthema's, waarvan onder andere oversteken, lopen, fietsen en buitenspelen. 

 Als laatste werken we ook met "Bouw! Tutorlezen". Deze methode is voor kinderen met een risico op leesproblemen. Met Bouw! oefenen ze extra, waardoor het risico op leesproblemen verkleind kan worden. Voor de kleuters wordt hier na de herfst kerstvakantie naar gekeken wie hieraan deel zal nemen.   

Tekenen, Wetenschap & Techniek, dans/drama e.d. worden twee keer per week groep overstijgend georganiseerd. Dat houdt in dat de kinderen in hun eigen klas blijven, maar op dat moment les krijgen van een van de leerkrachten van Unit 1 die zich gespecialiseerd heeft in dat vak.  

Sociaal-emontionele ontwikkeling:   GDO staat voor groepsdynamisch onderwijs en dit hanteren we op onze school.  Ruzie maken is op zich niet erg, maar een ruzie op kunnen lossen is een kunst!   

Daarom heeft de  Schittering een aanpak ingevoerd. Belangrijke onderdelen zijn de effectieve conflicthantering, het logboekje, de conflictleerkracht en de sociokring. Op school hebben we ook conflictleerkrachten uit het team die het aanspreekpunt zijn bij veel voorkomende conflicten. Deze werkwijze heeft ervoor gezorgd dat op onze school en veel veiliger klimaat is ontstaan. 

Dit schooljaar hebben we het aanbod van de sociaal-emotionele ontwikkeling uitgebreid met lessen van Kwink. De lessen zijn gebasseerd op de 5 gedragscompetenties: besef hebben van jezelf, besef hebben van de ander, relaties kunnen hanteren, zelfmanagement, keuzes kunnen maken.  

  

Cultuureducatie:  Wij bezoeken met de kleuters  voorstellingen in Fidei et Arti, musea en het Arboretum. Bij ieder thema brengen alle klassen een bezoek aan het kunstatelier van juf Anneke (CC Educatie) op de zolder van de school. Ook werken we aan burgerschapsvorming door middel van uitwisseling met cliënten van zorgcentrum Oostkwartier.  

Zorg:  

 • Samen zijn we verantwoordelijk voor het leerproces van uw kind. Door middel van oudergesprekken wordt u hierover geïnformeerd. U kunt ook altijd contact opnemen met onze intern  begeleider Sharona Tak.  

 • Hoofdzorg: op onze school is er een werkgroep samengeteld van ouders. Deze groep organiseert na elke vakantie op woensdag van 8.30 tot 10.00 uur een hoofdluiscontrole voor alle kinderen. Zou u deze werkgroep willen komen versterken? Geef dit dan aan bij juf Lizzy.  

 • Fysiofaster: Wij werken samen met Fysiofaster. De leerlingen van groep 1 t/m 4 worden ieder jaar gescreend op het gebied van de motorische ontwikkeling. Dit doet de fysiotherapeut met toestemming van ouders. Mochten er bijzonderheden zijn, wordt dit met ouders besproken en dan kunnen leerlingen op school begeleid worden.  

 • Logopedie: Binnen de school werken we ook samen met Taalreis en hebben we een logopedist op school.  


LEERJAAR 3

Voor uw kind is een heel spannend schooljaar aangebroken; hij/zij leert nu lezen en schrijven!   

Taal : In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). We zijn gestart met kern 'Start'. In deze kern starten we samen en leren we de werkboekjes en de materialen kennen. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling stimuleren! In de eerste weken wordt er gekeken wat er al beheerst wordt om nog beter in te spelen op het niveau van uw zoon/dochter. Vanaf kern 1 wordt er dus gewerkt op niveau. Ze oefenen dagelijks met het boekje Veilig & vlot. Op de meeste pagina's staan woorden en/of zinnen met woorden die bestaan uit een medeklinker-klinker-medeklinker, zoals 'raap', 'rem' en 'kip'. Vanaf kern 7 worden de woorden langer.  

Tips en informatie vindt u op www.veiliglerenlezen.nl/ . De Kim-versie, heeft een rubriek speciaal voor ouders, met informatie over het taal- en leesonderwijs in groep 3. U vindt daar ook tips voor spelletjes en (voor)leesboeken.   

Software : Op school oefenen de leerlingen met lezen en woordenschat op de computer op hun eigen niveau. Onze school heeft ook een abonnement op de software voor thuis, zodat kinderen thuis kunnen oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op school. Via ZuluConnect kunt u inloggenen kan uw zoon/dochter thuis aan de slag.  

Rekenen: We werken niet meer met een methode, maar werken op doelen. Tijdens een korte instructie en een inoefenmoment wordt dit doel aangeboden, daarna gaan de leerlingen aan de slag met concreet materiaal uit de kasten. We laten kinderen spelenderwijs kennis maken met de getallen en het bedenken van bepaalde strategieën om een probleem op te lossen. Later krijgen de kinderen de bekende erbij en eraf sommen. Deze + en - sommen gaan tot en met 20. De kinderen maken kennis met de getallen tot en met 50. Later in het jaar gaan de leerlingen werken met Snappet. Op de tablet wordt de rekenstof op niveau aangeboden. Dit is pas later in het jaar, omdat de leerlingen het schrijven van de getallen eerst moeten automatiseren.  

Pennenstreken : Deze methode sluit naadloos aan bij de Veilig Leren Lezen Kim-versie. De school heeft voor het verbonden schrift gekozen, mede vanwege het tempo waarin geschreven kan worden. Door handmatig te schrijven beklijft lesstof beter. Schrijven ondersteunt het leren lezen. Na de herfstvakantie komt in groep 3 een fysiotherapeut de leerlingen in groep 3 observeren. Er wordt gekeken naar de potloodgreep en de motoriek. Hiervoor is wel toestemming van u nodig.  

Sociaal-emotionele ontwikkeling: Op school werken we al jaren met de aanpak 'Groepsdynamisch onderwijs' (GDO). De gespreksdriehoek en de Sociokring heeft u misschien al vaker voorbij horen komen. Dit schooljaar hebben we het aanbod van de sociaal-emotionele ontwikkeling uitgebreid met lessen van Kwink. De lessen zijn gebaseerd op de 5 gedragscompetenties: besef hebben van jezelf, besef hebben van de ander, relaties kunnen hanteren, zelfmanagement, keuzes kunnen maken. 

Blink : Dit is een methode waarbij de kinderen binnen bepaalde thema's iets leren over de natuur, de wereld en de geschiedenis. De methode wordt na het eerste half jaar geïntroduceerd, dit in verband met het benodigde leesniveau van de kinderen.  

Verkeer : Bij de methode van Veilig verkeer Nederland leren de kinderen wat veilige en onveilige verkeerssituaties zijn.  

Muziek: Hier gebruiken we de methode "1-2-3 zing" voor. De kinderen leren zingen, maar ook luisteren naar muziek en geluiden. Instrumentenkennis en muzieknotatie komen ook aan de orde.  

Gym: Tijdens deze lessen is er een afwisseling in spel en sport. In verband met de veiligheid is het verstandig om uw kind deze dag geen sieraden aan te geven en lang haar in een staart te doen. Op de gymdagen wordt daarom verwacht dat de kinderen een gymtas bij zich hebben met de juiste gymspullen. Onder gymkleding voor binnen verstaan we een shirt, sportbroek en passende gymschoenen zonder zwarte zolen.  

De groepen 3 gymmen het eerste half jaar op maandag en op donderdag en het tweede half jaar op maandag en woensdag. 

Verjaardag: Wanneer uw kind jarig is (geweest), mag hij/zij trakteren. U mag hierbij aanwezig zijn. We vieren de verjaardag van uw kind van 13:40 tot 14:00 uur. Uiteraard zijn we voorstander van de gezonde traktatie!! Vanwege allergieën en andere dieeteisen geven we de traktatie na afloop met de kinderen mee naar huis.  

Huiswerk:  Het huiswerk wat uw kind mee naar huis krijgt zal onder andere bestaan uit het leren lezen middels boekjes en de thuisversie van Veilig Leren Lezen Kim-versie.   

De leerkracht van de basisgroep/jaargroep is voor u het eerste aanspreekpunt. Als u vragen heeft, schroom dan niet om een bericht te sturen via het Ouderportaal. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden, echter hangt dit wel samen met de werkdagen van de leerkrachten.   

Mocht het nodig zijn om bijvoorbeeld de unitcoördinator of intern begeleidster in te schakelen, dan bespreken we dit samen. Zo houden we de lijntjes zo kort mogelijk en zijn vele vragen snel beantwoord of problemen snel opgelost.